Miljöpolicy, kvalitetspolicy – verksamhetspolicy

Eftersom vi har ett integrerat verksamhetssystem har vi utvecklat våra miljö- och kvalitets policys till en sammanslagen verksamhetspolicy.

Verksamhetspolicy

Genom ständig utveckling av oss själva och vårt produktsortiment av infästning, skall vi arbeta för att förbli en självklar partner till våra kunder, där leveranssäkerhet och leveransprecision är vårt främsta mål. Vårt förhållningssätt ska vara jordnära och vi ska, med våra kunskaper, bidra till våra kunders framgång.

Vi skall skydda miljön och eftersträva att en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt till följd av verksamheten. Vi ska minska eller om möjligt eliminera föroreningar av miljön. Naturresurser och råmaterial skall utnyttjas väl och i möjligaste mån återvinnas. Vi skall informera leverantörer om vårt miljöarbete och påverka dem att ta samma miljöansvar som vi gör.

Unite skall vara en trivsam och säker arbetsplats och vår målsättning är att tydligt prioritera och i samverkan med de anställda fortsätta att utveckla en god arbetsmiljö. Detta kräver inte enbart kunskap om och skyldighet att följa gällande arbetsmiljö- och miljölagstiftning, utan också ett medvetande om att lagstiftning och myndigheters krav endast anger minimikrav. Vi skall eftersträva en välskött yttre miljö och vår verksamhet ska präglas av ordning och reda. Vi ska ha en god nödlägesberedskap.

Varje anställd ska visa ett personligt ansvar för produktkvalité, kundnöjdhet, hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella brister. Vid störningar i verksamheten skall omsorg om hälsa, miljö och kund prioriteras. Vi skall involvera och utbilda alla anställda i att arbeta förebyggande och sträva efter ständig förbättring.